صفحه اصلی / زبانهای خارجه

زبانهای خارجه

عربی

برنامه ریزی زبان عربی و دیگر زبانها در آکادمی زبان آرین برای بزرگسالان دارای سه دوره اصلی میباشد مکالمات عمومی (4 ماه) دوره پیشرفته (4 ماه) دوره بین المللی  در 4 ماه به طور عادی هر ماه 10 جلسه برگزار میشود و آموزش تضمینی میباشد

مشاهده بیشتر »

روسی

برنامه ریزی زبان روسی و دیگر زبانها در آکادمی زبان آرین برای بزرگسالان دارای سه دوره اصلی میباشد مکالمات عمومی (4 ماه) دوره پیشرفته (4 ماه) دوره بین المللی در 4 ماه به طور عادی هر ما 10 جلسه برگزار میشود و آموزش تضمینی میباشد

مشاهده بیشتر »

ترکی

برنامه ریزی زبان ترکی و دیگر زبانها در آکادمی زبان آرین برای بزرگسالان  دارای سه دوره اصلی میباشد مکالمات عمومی (4 ماه) دوره پیشرفته (4 ماه) دوره بین المللی (4 ماه) به طور عادی هر ماه 10 جلسه برگزار میشود و آموزش تضمینی میباشد مدیریت این بخش با جناب آقای استاد …

مشاهده بیشتر »

آلمانی

برنامه ریزی زبان آلمانی و دیگر زبانها در آکادمی زبان آرین برای بزرگسالان  دارای سه دوره اصلی میباشد مکالمات عمومی (4 ماه) دوره پیشرفته (4 ماه) دوره بین المللی (4 ماه) به طور عادی هر ماه 10 جلسه برگزار میشود و آموزش تضمینی میباشد  

مشاهده بیشتر »

فرانسه

برنامه ریزی زبان فرانسه و دیگر زبانها در آکادمی زبان آرین برای بزرگسالان  دارای سه دوره اصلی میباشد مکالمات عمومی (4 ماه) دوره پیشرفته (4 ماه) دوره بین المللی (4 ماه) به طور عادی هر ماه 10 جلسه برگزار میشود و آموزش تضمینی میباشد

مشاهده بیشتر »

اسپانیایی

برنامه ریزی زبان اسپانیایی و دیگر زبانها در آکادمی زبان آرین برای بزرگسالان  دارای سه دوره اصلی میباشد مکالمات عمومی (4 ماه) دوره پیشرفته (4 ماه) دوره بین المللی (4 ماه) به طور عادی هر ماه 10 جلسه برگزار میشود و آموزش تضمینی میباشد

مشاهده بیشتر »

انگلیسی

برنامه ریزی زبان انگلیسی و دیگر زبانها در آکادمی زبان آرین برای بزرگسالان دارای سه دوره اصلی میباشد مکالمات عمومی (4 ماه) دوره پیشرفته (4 ماه) دوره بین المللیIELTS,TOEFL   در 4 ماه به طور عادی هر ماه 10 جلسه برگزار میشود و آموزش تضمینی میباشد

مشاهده بیشتر »