تست

              دوره های انگلیسی برای اهداف خاص که شامل

 

اهداف اصلی دوره مکالمات تجاری انگلیسی

تشخیص فرصت مناسب جهت ارائه پیشنهاد و چگونگی مطرح کردن آن به طور مناسب و موثر

تشخیص فرصت مناسب جهت مطرح کردن سوال

چگونگی اداره جلسه از جانب شما

چگونگی نکته برداری در طول جلسه و در انتهای آن

شایان ذکر است:

اصطلاحات و عبارات رایج در جلسات شامل گپ های غیر رسمی و همچنین بیان عبارات رسمی در طول جلسه می باشد. هدف اصلی دوره ی حاضر ارائه و آموزش واژگان و عبارات ویژه جلسات به روشی است که فراگیران محترم در کوتاه ترین مدت و کاربردی ترین صورت بتوانند به راحتی این مطالب.را آموخته و به کار گیرند. حال از شما دعوت می نماییم که از قسمت پایین (یا سمت راست) برنامه کلاس ها را نیز مشاهده نمایید.

برای نمونه

برنامه کلاسی

فصل اول

هماهنگی برگزاری جلسه

تایید برگزاری جلسه از طریق ایمیل

تغییر زمان برگزاری جلسه

عذرخواهی بابت تغییر زمان جلسه

تست نهایی فصل اول

فصل دوم

سلام و احوالپرسی به همراه معرفی

چگونگی آغاز جلسه

بیان اهداف جلسه

چگونگی مدیریت و رهبری یک جلسه

تست نهایی فصل دوم

فصل سوم

گزارش پیشرفت

توضیح و تشریح علت و معلول

چگونگی قطع مودبانه صحبت های فردی در جلسه

درخواست شفاف سازی مطالب

ارایه نظرات و پیشنهادات