صفحه اصلی / آموزش رایگان

آموزش رایگان

آموزش رایگان

آموزش رایگان از دیگر طرح های استاد آرین میباشد که در راستای بالابردن سطح علمی فرهنگی مردم عزیز  میباشد. آموزش ذکات علم ماست. هر شب به این مطالب اضافه میگردد. آموزش رایگان به این معناست که زبان آموزان عزیز نیاز نیست هزینه ای بابت این مباحث بپردازند. آموزش رایگان را هر شب در موسسه زبان آرین دنبال کنید. با آرزوی موفقیت.   

https://www.aparat.com/amir100arian

https://www.instagram.com/alc100alc/

Ladies first

خانم ها مقدم تر هستند

Of course after a gentleman

البته نه وقتی که یک آقا هست

Please After you

خواهش میکنم اول شما بفرمایید

That’s all for now

این هم از این

Am I talking to a brick wall?

با دیوار که حرف نمیزنم

That’s all for now

این هم از این

Are you going my way?

مسیرت به مسیر من میخوره؟

It wasn’t me

من نبودم

You got a wrong number

شماره اشتباهی گرفتید

Better left unsaid

بهتره در موردش حرف نزنیم

Keep it between us

بین خودمان باش

I’m off now

من کارم و تمام کردم

As you wish

هر طور میل شماست؟

My God is witness that…

خدا شاهده که…

As you order sir

هر طور که امر بفرمایید

Keep it between us

بین خودمان باش

بهترین استاد انگلیسی

What’s the deal? What’s the matter?

موضوع چیه؟

What’s that to you? OR It’s none of your business

بتوچه

It doesn’t have any relationship to you

به شما هیچ ارتباطی ندارد

I have no idea= I know not= I don’t have any opinion

نظری ندارم=نمیدونم=هیچ نظری ندارم

It works for me

برای من خوبه

I’m off now

من کارم و تمام کردم

Well done

ایول الله، دمت گرم

See you later

بعدا میبینمت

So long

تا بعد

Clear the way

راه را باز کنید

آکادمی زبان آرین

Climb down

کوتاه بیا

Come what way

هر چه بادا باد

Come on

زود باش

Could I be excused? could you excuse me for a minute?

اجازه میدین من مرخص شم

I really enjoyed meeting and talking to you sir

خیلی از زیارتتون خوشحال شدم

Could I get bye please?

اجازه میدین من رد بشم؟

Cut the comedy, I am talking seriously

دست از شوخی و مسخره بازی بردار.

Please have it, serve it more

بفرمایید میل کنید

Haven’t I seen you before?

من شما را جایی ندیدم؟

No you got a wrong person

نه اشتباه گرفتید

Don’t rush me

من و هول نکن

Don’t stand on ceremony, don’t complement 

Give me five, take a five

بزن قدش

Go fly a kite

برو کشکت و بساب

God forbid

خدا آن روز و نیاورد، خدا نکن،زبونتو گاز بگیر

God willing

انشالله

Good to you, good for you

خوش به حالت

Go to hell

برو به جهنم

Have a heart

رحم کن

Have a safe trip

سفرت به سلامت

Heart speaks to heart

دل به دل راه دارد

It’s at the tip of my tongue

اسمش سر زبانم هست

How dumb do you think I am? (How stupid)

مرا خر فرض کردی؟

How on earth should I know?

از کجا باید بدانم؟

I know nothing about it. I can’t make a head of it.

ازش سر در نمی آورم

Excuse me, what was your name again? I didn’t catch your name.

اسم شما چی بود؟

Excuse me what did you say? Pardon me?

ببخشید چی گفتید؟

(I’m having the time of my life.(enjoy)

حسابی دارم حال میکنم

Speaking about the devil

حلال زاده هست

Speak up

بلند صحبت کن

Speak out of class

بیرون کلاس صحبت کن

Turn up the volume

صداش و بلند کن

Turn down the volume

صداش و کم کن

Suit yourself

هر طور که مایلید

Take my advice

از من به تو نصیحت

As you wish

هر طور که عشقت

There is no harm in trying

امتحانش مجانی است

Thanks a million

یک دنیا ممنون

That will be the day

ای خدا همچین روزی میرسد

I can’t sustain it any more

دیگه نمیتونم تحملش کنم

That’s the way of the world

تا بوده همین بوده

I should show her who is boss

باید گربه را دم حجله بکشم

Mark my words=keep my words today

این خط و این نشون، ببین کی بهت گفتم

May God help him?

خدا به دادش برسد

My lips are sealed

من زبانم قرص است

Not in a thousand years

عمرا اگه من این کارو بکنم

Over my dead body

مگر از روی جسدم رد بشی

Put stop on this childish behavior

بچه بازی در نیار

Remember me to your father

به بابا سلام برسون

Say my regard/hello/consideration to him

سلام من رو بهش برسون

Say cheese

بگو سیب وقت عکس گرفتن

Shame on you, don’t you feel ashamed.

شرم کن.حیا کن

So what?

خوب که چی؟

پکیج مکالمه
                             پکیج مکالمه

If you  ask me to …

اگر نظر من را بخواهید

People say that…

این طور میگویند

Rumors prevails that…

شایعه شده که…

It’s worth trying

به زحمتش می ارزه

It’s just my luck

این هم از شانس ما

I don’t worth the trouble

به درد سرش نمی ارزه

I was not born yesterday

بچه که نیستم

Excuse me, what was your name again? I didn’t catch your name.

اسم شما چی بود؟

Excuse me what did you say? Pardon me?

ببخشید چی گفتید؟

I’m having the time of my life.(enjoy)

حسابی دارم حال میکنم

I’m at your service

در خدمت شما هستیم

I eat my words

حرف خود را پس گرفتن

as i said before

همونطورکه از قبلا گفتم

according to the reliable source

بر اساس یک منبع موسخ….

with all due respect sir

با تمام احترامی که براتون قایل هستم

who knows ? only God knows

psychology speaking

از نظر علم روانشناسی

i dont know=i know nut

according to the research

بر  اساس تحقیقات بدست آمده

according to the numbers

بر اساس آمارو ارقام بدست آمده

https://www.aparat.com/amir100arian

Im hungry=Im starving

روده کوچیکه داره روده بزرگم و میخوره

you take it to no time

دیگه گیرت نمیاد

ساختمانهای نمادین مانند اپرا هوس سیدنی emblematic buildings

هر کس غفلت کرد باخت the one who hesitates lost

Call Now Buttonتماس با مدیریت })